Sayın Üyemiz,

6552 sayılı "  İş Kanunu İle Bazı KHK'larda  Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihinde  yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 77. maddesi kapsamında odamız üyeleri ile ilgili olarak oda yıllık aidatı ve munzam aidatı yer almaktadır. Bu çerçevede;

 

1- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014'ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.  

 

2- İşi bırakma veya re' sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerimizin  herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın silinecek; Ancak vergi kaydının terkininden önceki borçlarına ise  gecikme zammı uygulanmaya devam edilecektir.

 

3- Üyelerin, söz konusu yasa çerçevesinde düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkânlarından yararlanabilmesi için 01 ARALIK 2014 tarihine kadar odamıza tercih ettikleri ödeme seçeneğini içeren dilekçe örneklerinden biri ile başvurması şarttır.

 

4- Başvuru üzerine, asıl alacağa Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ, sekiz eşit takside bölünecek ve üçer aylık dönemler halinde ödenecektir.

 

5- Asıl alacağa Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden ilave edilerek bulunan toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31 ARALIK 2014  tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutardan % 10 oranında indirim yapılacaktır.

 

6- Toplam meblağ ve taksit tutarları vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim yapılmak suretiyle ödenebilir ancak kredi kartı ile taksitlendirme yapılamaz.

  

Taksitlerden  her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, kalan borca gecikme zammı oranı üzerinden gecikme zammı işletilmeye ve kalan kısım için icra takibine devam edilir.

 

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.