Gerçek Kişi (Şahıs) İşlemleri

1-) Gerçek Kişi (Şahıs) Kuruluş

2-) Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Kuruluş 

3-) Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

4-) Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

5-) Gerçek Kişi (Şahıs) Terkin

 

1-) Gerçek Kişi (Şahıs) Kuruluş

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) İşletme Unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde düzenlenen tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını ibraz ederek tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenebilir)

3) Fotoğraf  (2 adet)

4) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)

(Not: Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

5) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

NOTLAR

a- MERSİSten elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

b- Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi

c- Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. 

d- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

- Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgâh Belgesi(1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Fotoğrafı (2 adet)

 

2-) Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Kuruluş

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) İşletme Unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde düzenlenen tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını ibraz ederek tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenebilir)

3) Fotoğraf  (2 adet)

4) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi) 

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.) 

5) Odaya kayıt içinHakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

NOT: MERSİSten elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

3-) Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

Eski merkezdeki sicil kaydına ait Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) İşletme Unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde düzenlenen tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını ibraz ederek tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenebilir)

4) Fotoğraf  (2 adet)

5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi) 

(Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)

6) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

NOT: MERSİSten elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

4-) Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

A) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ( adres, iş konusu, unvan, sermaye vb.)

1. Dilekçe

2. Vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1 asıl)

3. Taahhütname

NOT-1: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

NOT-2: Sermaye Artışında SMMM sermaye tespit raporu ile mali müşavir faaliyet belgesi dilekçeye eklenmelidir. 


B) SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Dilekçe

2. Acentelik vekâletnamesi (noter onaylı - 1 asıl 2 fotokopi)


C) SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Dilekçe

2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı; 1 asıl -2 fotokopi)


D) İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe

Değişiklik;

a. Mahkeme kararı ile olmuşsa; değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)

c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)

 

E) TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)

1) Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir

2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;

     a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,

     b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.

     c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,

     d) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,

3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.

4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)

a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.

b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.

c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bit ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.

ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dâhil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

 

 5-) Gerçek Kişi (Şahıs) Terkin

1. Şahıs Terkin Dilekçesi (mal beyanlı)

2. Dilekçe vergi dairesince onaylanmamışsa Vergi dairesinden alınan ticareti terk ettiğine dair görüntüleme belgesi ( 1 asıl)

* Vefat nedeniyle kapanış talebinde; Ölüm belgesi, veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli( 1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR