Yurt Dışı Merkezli Şirketin Şube Açılışı

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 122

1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tescilinde verilmesi gereken evrak aşağıda yer almaktadır:

a) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1adet asıl - 2 adet fotokopi )

b) Kaynak Ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler ( 1adet asıl - 2 adet fotokopi )

c) Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asıl - 2 adet fotokopi )

ç) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asıl - 2 adet fotokopi )

d) Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asıl - 2 adet fotokopi)

e) Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekâletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1adet asıl - 2 adet fotokopi)

f) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube unvanı altında noter onaylı tescil talepli imza beyannameleri (1 adet asıl - 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

g) Şube temsilcisi yabancı uyruklu ise yetkililerin; Pasaport çevirisi (1 adet asıl - 2 adet fotokopi)

ğ) Yabancı uyruklu temsilcinin Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgâh Belgesi (1 adet asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi (1 adet asıl) 

h) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

ı) Şirketin potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi ( 1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

iYeni Kayıt Talep Dilekçesi

j) Kuruluş Bildirim Formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 4 nüsha)

k) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

l) Yetkililerin 2 şer adet fotoğrafları

NOTLAR

1) Türkiye Karacabey Şubesi’nin unvanı “Merkez unvanı + merkezin bulunduğu ülke + Türkiye Karacabey Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir. (TTK Madde 48/3)

Örnek: APPLE Merkezi A.B.D. Türkiye Karacabey Şubesi

2) Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur (TTK Madde 40/4)

3) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri için yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır (TTK Madde 40/4)

 

NOT: MERSİSten elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

KTSO Kart Kazandırıyor

Karacabey TSO Etkinlik Takvimi

Karacabey ve KTSO Tanıtım Filmi

Googler Anket

Yörex Fuarı

Kolay İhracat Platformu

Yetenek Kapısı

TOBB 100

İşbaşı Eğitim Programı

World Halal Summit

Ufuk 2020

DUYURULAR